Chú Dinh – Hà Đông

Ngày: Tháng 05/2021

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chú Dinh

Loại:
Dự án gỗ công nghiệp an cường