Chị Tuyết – Hòa Bình

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 02/2022

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Tuyết

Loại: Căn Hộ Chung Cư Sao Vàng – Hòa Bình