Chị Tuyết – 120 Định Công

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 03/2022

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Tuyết

Loại: Căn Hộ Chung Cư 120 Định Công