Chị Trang Vũ – Park 6 Time City

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 03/2022

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Trang Vũ

Loại: Căn Hộ Chung Cư Park 6 Time City