Chị Thuỳ – Vĩnh Phúc

Chú Dinh – Hà Đông

Ngày: Tháng 06/2022

Vị trí: Vĩnh Phúc

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Thuỳ

Loại: Dự án gỗ công nghiệp an cường