Chị Thủy – Mễ Trì

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 01/2022

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Thủy

Loại: Mễ Trì – Hà Nội