Chị Thủy – Hoàng Mai

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 08/2019

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Thủy

Loại: Căn Hộ Chung Cư Hoàng Mai