Chị Thuỳ Dương – Hải Phòng

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày: Tháng 05/2021

Vị trí: Nguyễn Văn Hới – TP. Hải Phòng

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Thuỳ Dương

Loại:
Dự án gỗ công nghiệp sơn inchem