Chị Thảo Vũ – Tam Trinh

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 10/2021

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Thảo Vũ

Loại: Căn Hộ Chung Cư 75 Tam Chinh