Chị Thanh – Hà Nam

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 01/2022

Vị trí: Hà Nam

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Thanh

Loại: Nhà Đất – Hà Nam