Chị Phương – Bắc Ninh

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 01/2022

Vị trí: Bắc Ninh

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Phương

Loại: ShopHouse – Him Lam – Bắc Ninh