Chị Oanh – Mỹ Đình

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 04/2020

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Oanh

Loại: Căn Hộ Chung Cư Mỹ Đình