Chị Nhung – Thái Nguyên

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày: Tháng 05/2021

Vị trí: Phường Gia Sàng – TP.Thái Nguyên

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Nhung

Loại:Dự án gỗ công nghiệp an cường