Chị Nhung – Phú Thọ

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 01/2020

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Nhung

Loại: Nhà Đất – Phú Thọ