Chị Ngọc – Bắc Giang

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 04/2022

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Ngọc

Loại: Căn Hộ Chung Cư Bắc Giang