Chị Mai – Lĩnh Nam

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 01/2021

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Mai

Loại: Căn Hộ Chung Cư Lĩnh Nam