Chị Mai – Chung Cư Hòa Bình

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 07/2020

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Mai

Loại: Căn Hộ Chung Cư Hòa Bình