Chị Linh – Hoà Bình

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày: Tháng 05/2021

Vị trí: Khu Cảng Chân Dê, Tổ 1, Phường Thịnh Lang, TP. Hoà Bình

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Linh

Loại:
Dự án gỗ công nghiệp sơn inchem