Chị Huyền – Nam Định

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 01/2021

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Huyền

Loại: Nhà Đất Ý Yên – Nam Định