Chị Huyền – I4 Inpera Smart CiTY

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 08/2022

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Huyền

Loại: Chung cư I4 Inperia Smart City