Chị Hương – Thái Nguyên

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 07/2020

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Hương

Loại: Căn Hộ Chung Cư Thái Nguyên