Chị Hoài – An Binh City

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 09/2021

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Hoài

Loại: Căn Hộ Chung Cư An Bình City – 97 Trần Bình