Chị Hạnh – F4 Trung Kính

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 08/2019

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Hạnh

Loại: Căn Hộ Chung Cư F4 Trung Kính