Chị Hạnh – Cửa Bắc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 01/2021

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Hạnh

Loại: Nhà Phố Cửa Bắc