Chị Hà – Hòa Bình

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 010/2022

Vị trí: Hòa Bình

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Hà

Loại: Nhà Đất Hòa Bình