Chị Dương – Mỹ Đình

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày: Tháng 05/2021

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Chị Dương

Loại: Căn Hộ