Anh Vũ – Ngoại Giao Đoàn

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 02/2021

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Vũ

Loại: Căn Hộ Chung Cư Ngoại Giao Đoàn N4B – T2