Anh Tùng – Thái Nguyên

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 11/2022

Vị trí: Thái Nguyên

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Tùng

Loại: Nhà Phố