Anh Tuấn – Bắc Ninh

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 07/2022

Vị trí: Bắc Ninh

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Tuấn

Loại: Chung cư Hoà Long – Bắc Ninh