Anh Trường – Phú Thọ

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 11/2021

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Trường

Loại: Biệt Thự Thanh Thủy – Phú Thọ