Anh Thiết – Long Biên

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 01/2020

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Thiết

Loại: Nhà Ống Long Biên