Anh Quý – Thăng Long Capital

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 2/2020

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Quý

Loại: Căn Hộ Chung Cư Thăng Long Capital