Anh Nam – Royal City

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 06/2020

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Nam

Loại: Căn Hộ Chung Cư Royal City