Anh Long – Yên Thủy Hòa Bình

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 01/2022

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Long

Loại: Căn Hộ Nhà ống Yên Thủy – Hòa Bình