Anh Kiên – Nam Trung Yên

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 1/2020

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Kiên

Loại: Căn Hộ Chung Cư N3B Nam Trung Yên