Anh Huy – Giáp Bát

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 03/2022

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Huy

Loại: Căn Hộ Chung Cư Giáp Bát