Anh Hiếu – Tân Tây Đô

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 010/2020

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Hiếu

Loại: Căn Hộ Chung Cư Xphomes Star – Tân Tây Đô