Anh Hiếu – Phạm Văn Đồng

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 07/2019

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Hiếu

Loại: Căn Hộ Chung Cư Phạm Văn Đồng