Anh Giang – EcoGreen City

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:  Tháng 03/2021

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Giang

Loại: Căn Hộ Chung Cư EcoGreen City