Anh Dương – Nguyễn Thái Học

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày: Tháng 06/2021

Vị trí: Nguyễn Thái Học – Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Dương

Loại: Nhà Phố