Anh Đức – Vsip Bắc Ninh

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 04/2021

Vị trí: Bắc Ninh

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Đức

Loại: ShopHouse Vsip Bắc Ninh