Anh Cảnh – Vĩnh Phúc

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 07/2022

Vị trí: Vĩnh Phúc

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Cảnh

Loại: Chung cư VCI Tower Vĩnh Yên