Anh Cảnh – Thăng Long Capital

THÔNG TIN DỰ ÁN

Ngày:Tháng 03/2019

Vị trí: Hà Nội

Khu vực: Miền Bắc

Khách hàng: Anh Cảnh

Loại: Căn Hộ Chung Cư Thăng Long Capital